ساخت EP
ضرايب تابع fitness :Fitness Function Indexes:
F(X) = A(n) X^n + A(n-1) X^(n-1) + A(n-2) X^(n-2) + ... + A(2) X^2 + A(1) X^1 + A(0)
example of Entery data : 2,-5,8    equal to : F(X) = 2 X^2 - 5 X + 8
تعداد نسلها :Generation Number :
جمعيت اوليه :Initial Population :
ميزان گام جهش (S) :Step Size Mutation (S) :
كرانه پايين :Lower Bound :
كرانه بالا :Upper Bound :