دستور خروجی نمایش تاریخ
date('Y') date('Y');?>
date('y') date('y');?>
date('M') date('M');?>
date('m') date('m');?>
date('D') date('D');?>
date('d') date('d');?>
date('Ymd') date('Ymd');?>
date('compelete') date('compelete');?>
date('Y/m/d') date('Y/m/d');?>
to_date('1983-03-20','Y/m/d'); to_date('1983-03-20','Y/m/d');?>
date_to('1364/02/06') date_to('1364/02/06');?>